عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور روانه کف شکنی و تغییر محل شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی