عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای حضوری خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه شرکت آب منطقه ای حضوری خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای حضوری خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه شرکتهای آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی