بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکتهای آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

تغییر نام مالک پروانه حفریا بهره برداری چاه

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1  اسناد و مدارک مورد نیاز

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

ادراه ثبت اسناد و املاک

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: -
شعبه بانک: -
شماره حساب: -
نام صاحب حساب: -
مدت زمان اجرای خدمت: 29روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت اسکن فرم درخواست و مدارک مالکیت چاه 2روز
2 بررسی مدارک 10روز
3 اطلاع از هزینه کارشناسی 5روز
4 تعیین نحوه پرداخت 4روز
5 ثبت اطلاعات فیش پرداختی 5روز
6 تعیین کارشناس و نوبت کارشناسی 10روز
7 اطلاع نوبت کارشناسی 3روز
8 ثبت مصوبه کمسیون / مجوز 4روز
9 اطلاع از نتیجه 5روز