رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت های آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

استفاده از شبکه شرب شهری و روستایی جهت تأمین آب مورد نیاز واحد صنعت و خدمات

مدارک مورد نیاز:

معرفی از سازمان مربوطه، درخواست کتبی درقالب فرم شماره 1 و سایر مدارک مربوطه

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت آبفای شهری یا روستایی و سایر ارگان های مربوط به صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی و خدماتی

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: امام خمینی (ره)
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 60روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب )
شرایط خاص خدمت:

قرار گیری در شعاع 2 کیلومتری انشعاب آب شرب و میزان آب مورد نیاز حداکثر 10 متر مکعب در شبانه روز

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 معرفی سازمان متولی واحد مورد نظر در خصوص تامین آب به میزان حداکثر 10 مترمکعب در شبانه روز 1روز
2 ارسال درخواست به اداره منابع آب شهرستان مربوطه جهت اخذ هزینه و بررسی کارشناسی 10روز
3 استعلام از شرکت آبفای شهری یا روستایی در خصوص امکان تامین آب در صورت قرار داشتن واحد مورد درخواست در شعاع 2 کیلومتری از انشعاب شبکه شرب 4روز
4 تکمیل پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز شامل فرم درخواست شماره 1، اسناد مالکیت،تعهدنامه های مربوطه و بررسی حقوقی پرونده در صورت پاسخ مثبت شرکت آب 10روز
5 طرح پرونده در کمیته تخصیص شرکت و تعیین میزان آب تخصیص یافته به متقاضی 20روز
6 ارسال پاسخ استعلام بند 1 سازمان متولی جهت صدور موافقت اصولی و جواز تاسیس واحد در صورت موافقت کمیته تخصیص 4روز
7 عقد قرار داد و اخذ هزینه جبرانی از متقاضیان پس از اخذ و ارائه جواز تأسیس صادره 7روز
8 اعلام مراتب به شرکت آبفا/آبفار جهت واگذاری انشعاب به متقاضی 4روز
عنوان فرم دریافت فرم
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فرم