بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت های آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

صدور مجوز اصلاح کروکی و تمدید یه مجوزهای حفر، کف شکنی و جابجایی و لایروبی

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمان های متولی صدور جوازهای صنعت و خدمات

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: ملی
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 40روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت درخواست اولیه 1روز
2 استعلامات -
3 تکمیل مدارک 10روز
4 بررسی درخواست و مدارک 10روز
5 مشخص نمودن هزینه کارشناسی و سایر هزینه ها 4روز
6 پرداخت هزینه کارشناسی 5روز