صدور مجوز چاه به جای قنات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت های آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

ﺗأمین آب مورد نیاز اراضی تحت شرب قنات از طریق حفر چاه

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی

- درخواست درقالب  فرم شماره 1

 - فیش هزینه کارشناسی و سایر مدارک لازم

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و اداره ثبت اسناد و املاک

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: امام خمینی (ره)
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 55روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )
شرایط خاص خدمت:

انطباق درخواست با قوانین و مقررات مربوطه

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری، اسناد مالکیت ، لیست شرکاء و حقابه بران چاه باتایید شورای اسلامی روستا از متقاضی 10روز
2 اخذ میزان و حدود اراضی تحت شرب از جهاد کشاورزی همچنین امکان انجام روشهای آبیاری نوین در صورت نیاز -
3 بررسی حقوقی مدارک ارائه شده 4روز
4 استعلام سابقه آماری چاه از دفتر مطالعات شرکت 7روز
5 اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید چاه و تهیه گزارش فنی 10روز
6 طرح پرونده در کمیسیون و تعیین مشخصات فنی چاه 10روز
7 اعلام نظریه کمیسیون به متقاضی و صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت حفاری دارای صلاحیت 2روز
8 اخذ قرارداد حفاری از متقاضی و صدور مجوز حفر چاه 7روز
9 تهیه گزارش کارشناسی تعیین منصوبات بهره برداری، پس از حفر چاه و آزمایش پمپاژ 10روز
10 صدور پروانه بهره برداری از چاه 5روز