صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت های آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

تأیید تحویل موقت به چاه های مجاز دیزلی

مدارک مورد نیاز:

-

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت نفت  سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: -
شعبه بانک: -
شماره حساب: -
نام صاحب حساب: -
مدت زمان اجرای خدمت: 2 روز ( صرفاً مربوط به کنترل مشخصات چاه توسط اداره منابع آب شهرستان ها )
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت نام متقاضی در سایت تجارت آسان -
2 اخذ مدارک لازم توسط شرکت نفت و ارجاع به کارتابل شرکت آب منطقه ای 2 روز
3 کنترل و بررسی مشخصات چاه مجاز و محاسبه میزان موقت توسط ادارات منابع آب شهرستان ها و ارسال به کارتابل جهاد کشاورزی -
4 کنترل لازم توسط سازمان جهاد کشاورزی و ارجاع کارتابل شرکت نفت -
5 صدور حواله تأمین موقت توسط شرکت نفت -

قوانین عادلانه آب


عنوان قانون فایل قانون
قوانین عادلانه آب دریافت فرم