مجوز تغییر قدرت منصوبات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت های آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

جهت تامین برق مورد نیاز برای برداشت میزان آب مجاز

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره1

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: امام خمینی (ره)
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 37روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی)
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری و بررسی مدارک 10روز
2 اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید چاه و تهیه گزارش فنی 10روز
3 طرح پرونده در کمیسیون و تعیین مشخصات فنی چاه 10روز
4 اعلام نظریه کمیسیون به متقاضی و صدور مجوز افزایش قدرت منصوبات 2روز
5 صدور مجوز ادامه بهره برداری از چاه (الحاقیه) 5روز
عنوان فرم دریافت فرم
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فرم