بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت های آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

تمدید پروانه بهره برداری چاه

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

 ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: امام خمینی (ره)
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 10روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه متقاضی به اداره امور آب شهرستان مربوطه وارائه درخواست -
2 رفع نقص پرونده، شامل انسداد چاه قبلی پر نشده، پرداخت بدهی حق النظاره و نصب کنتور هوشمند آب و برق و سایر موارد لازم 4روز
3 بازدید وکنترل منصوبات چاه از لحاظ مطابقت با پروانه بهره برداری 4روز
4 صدور تمدیدیه پروانه بهره برداری 2روز