بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت:
شرح خدمت:

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮی وزارت ﻧﻴﺮو و اصلاح پروانه های قدیمی

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی،  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: امام خمینی (ره)
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 37 روز ( به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست کتبی طبق فرم شماره 1 1روز
2 استعلام اراضی تحت شرب جهاد کشاورزی یا میزان آب مورد نیاز چاه های صنعت،‌ خدمات از سازمانهای ذیربط 7روز
3 بررسی حقوقی مدارک 4روز
4 اخذ هزینه کارشناسی، بازدید و تهیه گزارش 10روز
5 طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها 10روز
6 صدور پروانه بهره برداری جدید (‌چاه های صنعتی و خدماتی ) و پروانه بهره برداری بهینه کشاورزی 5روز