معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://www.wrm.ir
شرح خدمت:

صدور معرفی متقاضیان اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و نوین

مدارک مورد نیاز:

معرفی از سازمان جهاد کشاورزی  طرح سیستم آبیاری

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک: ملی
شعبه بانک: امام خمینی (ره)
شماره حساب: 2175083303006
نام صاحب حساب: مدیریت منابع آب ایران
مدت زمان اجرای خدمت: 14 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 استعلام وضعیت حقابه بری از طرف سازمان جهاد کشاورزی 1روز
2 بررسی وضعیت حقابه بری توسط اداره حقوقی و اعلام نظر 4روز
3 وصول درخواست معرفی به اداره برق از طرف سازمان جهاد کشاورزی به همراه طرح اجرای سیستم آبیاری 1روز
4 بررسی کارشناسی 7روز
5 صدور معرفی نامه اختصاص برق برای ایستگاه پماژ سیستم آبیاری تحت فشار 1روز