آمارو اطلاعات پایه منابع آب
نام نهادارائه کننده خدمت: دفتر مطالعات پایه منابع آب
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: http://wrs.wrm.ir/amar/login.asp
شرح خدمت:

خدمات تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب (15031451000)

 

مدارک مورد نیاز:
  • معرفی نامه رسمی از واحد متقاضی
فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
مراکز ارائه کننده خدمت:
  • دفاتر نمایندگی مطالعات پایه منابع آب
  • پورتال دفتر مطالعات به آدرس wrbs.wrm.ir
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
  • استانداری
  • سازمان هواشناسی
  • وزارت علوم
  • سازمان حفاظت از محیط زیست
  • جهاد کشاورزی
  • صنعت و معدن
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت:
شرایط خاص خدمت:
عنوان فرم دریافت فرم
شناسنامه خدمت دریافت فرم
فرم ارایه آمارهیدروکلیماتولوژی به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دریافت فرم
فرم ارایه آمارهیدروکلیماتولوژی به نهادها و اشخاص حقوقی دریافت فرم

اطلاعات و آمار پایه منابع آب بر اساس قانون، هیچگونه منع قانونی ندارد و در اختیار همه افراد قرار میگیرد.