پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092127000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : : 13091451000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه‌نامه‌های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
شرکت مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی