205830 / ت 41788 ه

 

نرخ هزينه هاي دريافتي در قبال خدمات ارايه شده در مناطق ويژه اقتصادي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf