147980/ت 39609 ه

 

شموليت كالاها و فرآوردههاي نفتي به بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf