30330/ت34925ه

 

پرداخت تسهيلات بانكي به منظور رفع موانع مالي از جمله بدهي معوقه و تامين نقدينگي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf