841/ت 37043 ه

 

تعليق اصلاحيه كد 1 3 از ترتيبات فرعي از موافقت نامه پادمان ايران با آژانس بين المملي انرژي اتمي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf