2749291/ت35307ه

 

اجراي بخشي از شبكه هاي فرعي انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نيرو

 
واحد صادرکننده:
pdf