80172/ت35785ه

 

استفاده از مرخصي بدون حقوق بجز انجام فريضه حج تمتع

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf