47682 / ت 35030 ه

 

الحاق تبصره به بند يك تصويب نامه شماره 11355 ت 34543 ه

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf