69902/ت34358ه

 

تمديد تصويب نامه موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر از قانون كار

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf