187216/631

 

اصلاح ابلاغيه ممانعت از ترك تشريفات مناقصه

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf