15677/101

 

لزوم تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصات

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf