61689/481

 

منع سفر حج تمتع مقامات و مديران كل دستگاههي دولتي برا بار دوم

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf