50439

 

لزوم اجراي احكام قطعي محاكم قضايي كه محكوم له آن دستگاههاي اجرايي مي باشند

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf