18725

 

اجراي سند راهبردي نظام جامع فن آوري اطلاعات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf