126560/ت43165 ن

 

موضوع اصل 127 قانون اساسي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf