48942 / ت 35460 ن

 

ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده (5) آئين نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf