197618

 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf