6191/260/د

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

 
واحد صادرکننده:
tif