12112/278

 

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن

 
واحد صادرکننده: مجلس شوراي اسلامي
pdf