61046/668

 

قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي

 
واحد صادرکننده: مجلس شوراي اسلامي
pdf