173265/ت45676هـ

 

1390 آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf