134866/ت47138هـ

 

انتقال بدهي شركت هاي تابعه به حساب دولت

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf