227696/ت 42649ه

 

تشكيل ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf