227715/ت42649 ه

 

تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و عراق

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf