فرم جمع آوری اطلاعات اعضای صاحبنظر کمیسیونهای توسعه مدیریت شرکتهای تابعه

نام     *

نام خانوادگی    *

تاریخ عضویت ( ابلاغ حکم )   // *

میزان سابقه کار در وزارت نیرو    *

میزان سابقه کار در بخش آب    *

میزان سابقه کار در زمینه مباحث تحول اداری  *

سطح تحصیلات * پست سازمانی فعلی در آن شرکت    *

 

 

 

 

 

تاریخ ثبت: 1396/09/11