فرآیندهای ساماب

حوزه کاری

*

نام فرآیند  *

خدمت / خدمات مرتبط

*

آخرین وضعیت بهره برداری از فرآیند

*

محل بهره برداری

*

تعداد مراحل / گام های اجرای فرآیند ( ابتداتا انتها ) * متوسط زمان انجام فرآیند// *

فهرست استعلام های مرتبط با فرآیند *

مستندات استعلام بارگذاری نمونه *

فهرست مستندات مورد نیاز اجرای فرآیند *

بارگذاری نمونه اسناد *

نحوه اطلاع رسانی در روند اجرای فرآیند به متقاضیان *

تعداد درخواستهای خاتمه یافته *

نام دستگاه استعلام شونده *

نام دستگاه استعلام کننده *

مشکلات عدم اجرای فرآیندبا ذکر جزئیات

*

اصلاحات و پیشنهادات مورد انتظار در تسریع اجرای فرآیند

*

 

 

تاریخ ثبت: 1396/09/13