خط مشی

کلیه پیشنهادها و برنامه های بلندمدت و سالانه صنعت آب می بایست منطبق با خط مشی مصوب و قوانین بالادستی کشور باشند. در این ارتباط ارایه گزارشهای سالانه و میان دوره ای عملکرد صنعت آب بنحوی که بیانگر وضعیت صنعت، ارزیابی و مقایسه «عملکرد سالانه» با «برنامه های بلندمدت و سالانه» همراه با جداول مقایسه‌ای «اعتبارات هزینه شده» و «شاخص‌هایی که مبین ارتقاء بهره‌وری شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه» باشد، ضروری است.

١) شرکت داری
٢) تغییر فضای کسب و کار، واگذاری ها و توسعه مشارکت بخش غیردولتی
٣) تحقیقات و منابع انسانی
٤) توسعه و بهره برداری تاسیسات آب
٥) بهره وری، اقتصاد آب و امور مشترکین
٦) حقوق آب
٧) حفاظت منابع آب کشور


بازدید:13836