شرح وظایف واحدها
امروزه سازمانها بعنوان سیستم‌های باز دائماً در تقابل و تعامل با محیط می‌باشند. این تعامل برای سازمانها بسیار حیاتی می‌باشد زیرا محیط بیرونی سازمانها، محیطی متغییر، پویا و در حال تحول است. در چنین شرایطی بازنگری در ابعاد مختلف سازمانی مانند اهداف، ساختار، پستهای سازمانی، فرایندها و روشهای انجام کار و همچنین شرح وظایف اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. اهمیت این بازنگری به حدی است که سازمانها می‌بایست همواره با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، خود را با آنها تطبیق داده و به تناسب نوع کار، محیط و ساختار، روشها و ابزارهای خاصی را برای دستیابی به اهداف خود به کار گیرند.

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با چنین رویکردی علاوه بر بازنگری در ساختار کلان سازمانی در صدد استقرار تشکیلات تفصیلی متناسب با ساختار جدید نیز می‌باشد. از جمله الزامات این بازنگری در گام نخست تدوین شرح وظایف جامع برای هر یک از حوزه‌های معاونت، دفتر و یا مدیریت و در گام بعدی برای واحدهای زیرمجموعه و در نهایت برای پستهای سازمانی می‌باشد.

شرح وظایف واحدها


بازدید:20320