جزئیات اطلاعات بهره برداری سدهای کشور

دریای عمان

 
 
 

دریای خزر

 

خلیج فارس

 
Text Box: ایلام
 
 
 
 

زنجان

 
 
 
 
 
 
 
 

قم

 
Text Box: چهارمحال و بختیاری
 
 
 
 
 
 
 

یزد

 
 
 
 
 
 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/New_Iran_locator.PNG/250px-New_Iran_locator.PNG