بند "و" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386

دفتر امور پژوهشي وپشتيباني علمي

 

          1- بند و تبصره 9 قانون بودجه سال 1386

       2- آيين‌نامه اجرايي بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

       3- نامه مديرعامل شركت مديريت منابع آب وتاكيد ايشان بر اجراي شايسته بند"و" تبصره 9 و ابلاغ مبالغ مربوط به شركتهاي آب                منطقه‌اي

       4- مصاحبه با معاون علمي رئيس جمهور در خصوص بند "و" تبصره 9

 

بازگشت به صفحه اصلي