|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

لیست شناسنامه خدمات

ردیف عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

شناسه خدمت نماد ارائه خدمت
1 پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور(13092127000) ندارد 13092127000    
2 فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی
(18081450000)
ندارد 18081450000   
3 ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
 (13021446000)
صدور پروانه حفر چاه جدید 13021446100   
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103   
صدور پروانه حفر چاه به جای قنات 13021446108   
صدور مجوز کف‌شکنی چاه 13021446106   
صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109   
صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری 13021446111   
تجدید مجوزهای حفر چاه 13021446102   
صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116   
صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه 13021446117   
صدور مجوزاصلاح کروکی چاه 13021446118   
صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104   
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119   
صدور پروانه بهره‌برداری از چاه 13021446120   
صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13021446121   
صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105   
صدور مجوز تغییر میزان بهره‌برداری چاه 13021446113   
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه 13021446123   
 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه 13021446124   
صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از چاه 13021446125   
تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از چاه 13021446126   
رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127   
صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از چاه 13021446128   
صدور مجوز کف‌کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه‌برداری قنات و ... 13021446110   
صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129   
صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130   
صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132   
تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132   
تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133   
صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446131   
تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446132   
 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی 13021446122   
تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور) 13021446136   
صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137   
4 پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور
(13092128000)
پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت  فرآورده‌های نفتی  ذینفعان صنعت آب  13021448100   
پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی 13091448101   
پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی 13021448102   
پاسخ به استعلام تامین منابع آب  13091448103   
پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی   13091448104   
پاسخ به استعلام حد حریم دریا 13091448105   
پاسخ به استعلامات دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار در حوزه صنعت آب کشور 13091448106   
پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب 13021448107   
پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب‌های شهری و آب‌های غیر متعارف 13091448108   
5 ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور
(13012124000)
تایید صلاحیت شرکت‌های کنتورساز 13012124100   
تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی  13012124101   
تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102   
تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی 13092124103   
تایید ادامه بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ 13022124104   
 تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری 13012124105   
تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه 13012124106   
تایید برداشت مصالح رودخانه ای 13012124107   
تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه 13022124108   
تایید انجام  تعمیرات و تغییرات در دستگاه‌های حفاری چاه 13022124109   
تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری 13022124110   
تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111   
تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112   
تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها 13022124113   
تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت‌های حفاری چاه 13012124114   
6 ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی
(13022125000)
انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی    13022125100   
تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی  13022125101   
انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان 13022125102   
انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103   
رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها 13092125104   
7 ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور
(13091451000) 
ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی 13091451100   
ارائه اطلاعات شرکت‌های حفاری چاه آب 13091451101   
ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشت‌ها) 13091451102   
تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103   
ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه‌های برق‌آبی  13091451104   
8 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
(13011449000)
نظارت بر عملکرد مشاوران گروه‌های گشت و بازرسی منابع آبی 13011449100   
نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه‌های غیرمجاز 13011449101   
نظارت  و ارزیابی پیمانکاران بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی 13011449102   
نظارت  و ارزیابی پیمانکاران  و مشاوران تاسیسات تامین آب 13011449103   
نظارت  و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب 13011449104   
نظارت  و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب   13011449105   
9 ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
(13021447000)
صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی 13021447117   
صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13011447100   
صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120   
صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی 13021447101   
صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102   
صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118   
صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از آب سطحی 13021447103   
صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104   
تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از  آبهای سطحی 13021447105   
صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از  آبهای سطحی 13021447106   
صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447107   
صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب 13011447108   
  صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109   
صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه 13021447110   
10 تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت ، ضوابط ،  استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور(13092128000) ندارد 13092128000   
11 تهیه و انتشار تعرفه آب(13022129000) ندارد 13022129000   
12 خدمات امور مشترکین صنعت آب( 13022126000) صدور قبض آب بها، بهره برداران منابع آبی 13022126100   
صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی 13022126101   
اصلاح صورتحساب   بهره برداران منابع آبی 13022126102   
صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103   
ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104   
13 تدوین و ابلاغ  بخشنامه ها  و شیوه‌نامه‌های صنعت آب کشور
(13092130000)
ندارد 13092130000   
14 جذب سرمایه  و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور
(13092131000) 
ندارد 13092131000   
15 صدور مجوز طرح های  گردشگری و کارآفرینی  پیرامون منابع و تاسیسات آبی
(17062132000)
ندارد 17062132000   

 تاریخ ثبت : 1399/02/02
  آخرین به روزرسانی :
 
 1693

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 51
 • بیشترین بازدید همزمان : 205
 • بازدید امروز : 550
 • بازدید دیروز : 1,993
 • کل بازدید : 6,993,210
 • آخرین به روزرسانی : 1399/12/09 13:36:19

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
 • کدپستی : 1415855641
 • تلفن : 02143680000
 • فاکس : 0218891660
 • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :