عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
آمارو اطلاعات پایه منابع آب دفتر مطالعات پایه منابع آب حضوری - الکترونیک آمارو اطلاعات پایه منابع آب
نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران معاونت طرح و توسعه حضوری - الکترونیک نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران
استعلامات معاونت حفاظت و بهره برداری حضوری - الکترونیک استعلامات
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان شرکت آب منطقه ای حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای حضوری خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه شرکت آب منطقه ای حضوری خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور روانه کف شکنی و تغییر محل شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت های آب منطقه ای حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای حضوری خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: