خدمات شرکت

صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات پساب صنعتی

شناسه خدمت : 13022958101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب

پاسخ به استعلام برداشت مصالح رودخانه ای

شناسه خدمت : 13022125102
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

انعقاد قرارداد بهره‌برداری بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
انعقاد قرارداد بهره‌برداری بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

صدور، تمدید و اصلاح پروانه حفر و بهره برداری منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مشترکین منابع آب

صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 13021446101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مشترکین منابع آب

صدور و تجدید پروانه صلاحیت شرکت‌های حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022957100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با حفاری چاه

صدور و تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022957101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با حفاری چاه

صدور مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی

شناسه خدمت : 13022958100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین وتایید میزان قدرت موتور مجاز بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13091448110
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

شناسه خدمت : 13021448109
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها

شناسه خدمت : 13021448108
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار در حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448106
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021448102
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

شناسه خدمت : 13091448103
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

شناسه خدمت : 13091448101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین و تایید میزان فرآورده‌های نفتی ذینفعان صنعت آب

شناسه خدمت : 13021448100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور